Kazuo Shiraga

Kazuo Shiraga
Hachikono-Ooji
1984, oil on canvas, 130 x 162 cm ref A1214.284
  • Kazuo Shiraga

Request information