Bae Bien-U – Cycle

Michel Mouffe

Axel Vervoordt Gallery
Hong Kong

5 November 2018 - 16 March 2019

Shiro Tsujimura - A way of wabi

Norio Imai

Material Ecstasy24 November 2018 - 23 February 2019

Norio Imai: Material Ecstasy

Bae Bien-U Cycle

24 November 2018 - 23 February 2019